NOTĂ DE INFORMARE EMISĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 13 AL REGULAMENTULUI UE 2016/679 (”GDPR”) ȘI A POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

COLEGIUL NAȚIONAL ”ALEXANDRU VLAHUȚĂ” cu sediul în Râmnicu Sărat, jud. Buzău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, cod poștal 125300, având cod unic de înregistrare fiscală 4948798 (denumit în continuare CNAV sau Operator), în calitate de operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: protectia_datelor_cnav_rms@gmail.com

 1. Categoriile de date prelucrate

Datele personale prelucrate de către Operator sunt:numele și prenumele, numele și prenumele membrilor de familie, sex, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date din actele de starea civilă, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, nr. dosarului de pensie, nr. asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, profesia, loc de muncă, formare profesională-diplome-studii, situație familială, situație militară, situație economică și financiară, date bancare, imagine, voce, date cu caracter personal care denotă originea etnică a persoanelor vizate, date cu caracter personal care denotă convingerile religioase ale persoanelor vizate, date cu caracter personal care denotă apartenența sindicală a persoanelor vizate, date cu caracter personal care denotă apartenența la o organizație religioasă a persoanelor vizate, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului, date privind starea de sănătate, date privind sancțiuni disciplinare.

În sensul prezentei note informative, prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni aplicate asupra datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste date personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor metode informatice.

 1. Categoriile de persoane vizate

CNAV prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în funcție de scopul prevăzut la secțiunea V:

 1. Elevi, părinți ai acestora, reprezentanți legali ai acestora, alți membri de familie, candidați la testele sau examenele naționale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic, candidați la concursurile de ocupare a posturilor din cadrul CNAV, studenți care fac practică în CNAV;

 2. Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alți membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de protecție socială derulate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MedCT) (asigurarea manualelor școlare, Programul ”Corn și lapte”, Programul ”Euro 200”, Programul ”Bani de liceu”, asigurarea transportului școlar, burse, precum și a altor programe similare);

 3. Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră într-o unitate școlară dotată cu sistem de supraveghere video;

 4. Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi contractuale cu CNAV.

 1. Scopul colectării și prelucrării

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private CNAV are obligația de administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane prevăzute la secțiunea IV. Scopul colectării datelor este:

 1. Pentru persoanele prevăzute la secțiunea IV, litera a: prestări de servicii ale CNAV pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educație și cultură. De asemenea, informațiile colectate de către CNAV sunt folosite pentru prelucrări statistice.

 2. Pentru persoanele fizice prevăzute la secțiunea IV, litera b: protecția socială.

 3. Pentru persoanele fizice prevăzute la secțiunea IV, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în spații publice; securitatea persoanelor și a spațiilor publice, monitorizare video și securitate.

 4. Pentru persoanele fizice prevăzute la secțiunea IV, litera d: evidența financiar-contabilă a CNAV.

Pentru prelucrarea acestor categorii de informații cu caracter personal, CNAV este înregistrat în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 0015182.

 1. Motivația colectării și prelucrării

 1. Scopul major pentru care CNAV colectează date cu caracter personal ține de prelucrări ale informațiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente și corecte în managementul sistemului educațional la nivelul Colegiului Național ”Alexandru Vlahuță”. Deși actul educațional pentru învățământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informații despre identitatea persoanei precum și a părinților sau reprezentanților legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securității în sistemul educațional), în cazul prevăzut la secțiunea IV, litera a) și c), acestea fiind necesare în vederea derulării/inițierii de raporturi juridice cu CNAV, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relația cu angajații sau cele privind înscrierea în ciclul gimnazial sau liceal sau cele privind evidența rezultatelor școlare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, CNAV poate să refuze inițierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor speciale în domeniul educațional, iar în cazul angajaților, a prevederilor dreptului muncii și dreptului fiscal. De asemenea CNAV colectează și o serie de informații care nu au caracter obligatoriu (adresa de e-mail, telefon) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu elevii, părinții sau reprezentanții legali ai acestora. În cazul în care presoanele fizice și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter opțional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date CNAV a acestor informații. Refuzul furnizării și/sau prelucrării datelor informațiilor opționale poate aduce CNAV în imposibilitatea de a transmite informații către persoanele fizice vizate.

 2. În situațiile prevăzute la secțiunea IV, litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecție socială. Refuzul de furniza informații personale în acest scop poate duce la pierderea calității de beneficiar a programelor de protecție socială.

 3. În situațiile prevăzute la secțiunea IV, litera d) informațiile cu caracter personal se colectează și prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operațiunilor financiar-contabile. Furnizarea informațiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relații juridice între CNAV și respectivele persoane.

 1. Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate următorilor destinatari:

 1. În cazul prevăzut la secțiunea IV, literele a), b), c) și d): persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, structurile ierarhice superioare (ISJ, MedCT), autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

 1. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice CNAV confirmă dacă prelucrează sau nu date personale. CNAV se obligă să rectifice, să actualizeze , să blocheze, să șteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către CNAV a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către CNAV prin e-mail, la adresa protectia_datelor_cnav_rms@gmail.com, prin poștă sau direct la sediul CNAV din strada Tudor Vladimirescu, nr. 13, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, cod poștal 125300. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm se ne informați cât mai curând posibil.